دعوتنامه حضور در غرفه ارکان درمان در کنگره زخم و ترمیم بافت آبانماه 95