برگزاری پرزنتیشن پانسمان در کلینیک زخم مهرگان - آبان 96