ده سالگی ارکان درمان - هتل اسپیناس پالاس - بهمن ماه 94