سمپوزیوم یکروزه زانو با همکاری انجمن ارتوپدی و ISKAST