کارگاه علمی پرستاری و مامایی

کارگاه علمی پرستاری و مامایی

این گردهمایی تحت عنوان کارگاه علمی انواع زخم و درمان آن در تاریخ 19 الی 21 مردادماه از ساعت 8 الی 15 در دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.

عناوین آناتومی پوست، فازهای التیام، ارزیابی انواع زخم، راهکارهای درمان زخم بستر و دیابت، کاربرد پانسمانهای نوین و درمان مکمل فشارمنفی به اسپانسری شرکت ارکان درمان مورد بحث قرار گرفت. همچنین کارشناسان علمی ارکان درمان به معرفی پانسمانهای مدرن smith&nephew پرداختند.