اخبار

انتخاب شايسته دكتر سيد محمد جواد مرتضوى توسط انجمن هيپ AAOS جهت حضور در برنامه 2018 Rothman-Ranawat Traveling Fellows

استاد گرانقدرجناب آقاى دكتر سيد محمد جواد مرتضوى تبريكات صميمانه شركت اركان درمان بابت انتخاب شايسته جنابعالي توسط انجمن هيپ AAOS جهت حضور در برنامه 2018 Rothman-Ranawat Traveling Fellowsرا پذيرا باشيد.حضور ارزشمندتان در بين چهار جراح منتخب و برجسته دنيا كه...