Endobutton Cl Ultra

  • این دیوایس برای تکنیک های آناتومیکال طراحی شده است.
  • در عمل های بازسازی رباط صلیبی زانو زمانی که طول کانال فمورمان کوتاه می باشد، با استفاده از این لوپ می توان بیشترین میزان گرفت را در داخل کانال داشت.