Anthology

استم انتولوژی از خانواده های استم بلید (تیغه ای)میباشد با ویژگی های خلاقانه که شامل:

-کاهش طول استم

- کاهش قطر قسمت انتهایی استم

- بهینه سازی طراحی و طول گردن استم

- قابل استفاده برای برای طیف وسیعی از بیماران با اناتومی های متفاوت

- دارای 14سایز مختلف میباشد که هر سایز هم دارای استم استاندارد و هم دارای استم

High Offset می باشد

-ویژگی های اصلی این گروه از استم ها باریک شدن استم در جهت  M/L میباشد که نتیجه آن حفظ بیشتر استخوان زمینه است ,از طرفی این استم ها مناسب برای جراحی های  MISهستند.