Endobutton Direct

  • در عمل های بازسازی رباطهای صلیبی به روش آناتومیکال، در صورتیکه طول کانالمان کوتاه بود می توان از این لوپ که در سایزهای 5-9 mm در دسترس است، استفاده کرد.