TRIGEN INTERTAN

Trigen Intertan   = intertrochanteric antegrade nail

 اندیکاسیون ها

 • برای شکستگی های extra – articular ( خارج کپسولی)
 • Trochanteric area       ) ناحیه تروکانتر)                                    
 • Inter trochanteric     ( بین تروکانتریک )
 • Per trochanteric multi fragment  (شکستگی های چند تکه تروکانتریک) توصیه می شود .

ویژگیها

 • این محصول در دو سایز long و short موجود می باشد .
 • این محصول از طریق طراحی بی نظیر integrated interlocking screw  ( دو پیچ که ضمن وارد شدن به قسمت سر فموردر هم تنیده می شوند که این عامل باعث فشرده شدن دو قسمت شکسته به هم شده و نیروی کامپرشن لازم را ایجاد می کند ) با ساختاری چرخ دنده ای(  rach&pinion design) باعث افزایش  کامپرشن در خط شکستگی می شود .
 • مدلی شبیه به استم فمورو Trapezoidal implant shape ( شکل ذوزنقه ای )  باعث افزایش پایداری می شود همچنین anti- rotation blade موجود در داخل ست باعث افزایش Rotational stability   ( پایداری چرخشی ) می گردد .
 • همچنین این محصول به گونه ای طراحی شده که احتمال ایجاد z-effect ( شل شدن و خروج تدریجی پیچها ) را از بین می رود .

Slotted distal tip   : (شیار نوک  دیستال )

 • افزایش سطح تماس پروتز با کانال باعث کاهش ریسک شکستگی استخوان اطراف پروتز می شود .
 • سهولت در وارد کردن پروتز به کانال
 • افزایش ثبات چرخشی