Humerus Nail

  • نیلهای هومروس در نوع straight    می باشد و به صورت long &short

Bent                                                      

Long bent                                            

  • قسمت پروگزیمال این نیل ذوزنقه ای شکل بوده و باعث افزایش استحکام نیل می گردد.
  • در قسمت پروگزیمال چهار سوراخ وجود دارد که در آنها دو پیچ با زاویه 25 درجه و یک پیچ به صورت transverse و یک پیچ به صورت A/P کار گذاشته می شود .
  • در قسمت دیستال در short nail  دو سوراخ static به صورت ML  و در long nail  دو سوراخ استاتیک AP