Foot Print pk

انکور foot print  برای پارگی های روتاتور کاف استفاده می گردد و در تکنیک های lateral row  مورد استفاده واقع می گرددو در دو سایز 4.5و 5.5 موجود است و طراحی آن بگونه ای استحکام لازم را بوجود می آورد.