Biorci

  • تنها سیستم دارای Reverse threacled screw  می باشد که به قرارگیری گرفت در بهترین وضعیت ممکن بسیار کمک می نماید.
  • قوی ترین پیچهایی جذبی که در عمل های آرتروسکوپی برای BTB قابل استفاده می باشد.
  • بیشترین مقاومت در برابر شکستگی ها نسبت به سایر پیچهای جذبی را دارند و در سایزهای (12/11/9/8/7 ) و با طول (35/30/25 ) در دسترس هستند.