Echelon

- استم  اچلون،یکی از انواع استم های Revision می باشد و دارای گوناگونی در طول بدنه ی  پروگزیمال قطر و پوشش سطحی میباشد. همینطور دارای انواع سیمانی و غیر سیمانی است

- این استم از لحاظ پوشش سطحی دارای انواع Porous  و Porous +Ha  میباشد.

- دارای گردن با طراحی بهینه است که منجر به حداکثرRange of motion  وحداقل ریسک Impingment میشود.

- دارای  Anterior/Posterior flareاست که باعث پدیده Proximal Fit & Fill میگردد.

- در قسمت دیستال دارای تیغه های طولی است که باعث Rotational Stability میگردد

- در قسمت دیستال دارای Slot است که وجود این  Slotریسک شکستگی را در حین وارد کردن استم به استخوان فمور کاهش میدهد