ACCU-PASS

  • قابل استفاده در هر یک از روشها و تکنیکهای جراحی عمل های شانه می باشد.
  • بدنه یک تکه مقاوم در برابر خم شدن و شکستگی دارد.
  • به صورت استریل و یک بار مصرف بوده و در 7 حالت مختلف (straight/Crescent/45upbend/70upbend/45 left/45 right/Big curve ) با نخ های  2-0/0/1/2   قابل دسترس می باشد.