XLPE/ LINER

-این Combination که با سیستم کاپ R3 قابل استفاده است نگرانی های زیر را مرتفع میسازد:

  1. شکستگی در نوع COC))
  2. Metal debriesدرنوع MOM))
  3. Wear بالا (MOP)

-این Combinationدر سیستم R3 بهترین  performance را دارد