BIORAPTOR  Knotless

    • جهت عمل های ترمیم Labrum شانه و لگن مورد استفاده قرار می گیرد.
    • این امکان را به جراح می دهد که به راحتی و در زمان کم، بدون آسیب و در داخل مفصل، عمل را به خوبی به پایان برساند.
    • جراح جهت دستیابی به Tissue می تواند حتی بعد از قراردادن انکور نیز Shift وTension مورد نیاز این تغییرات را اعمال نماید .