POLARSTEM / R3، دارای بهترین عملکرد بین گزینه های غیر سیمانی جراحی Hip در بریتانیا