انتخاب شايسته دكتر سيد محمد جواد مرتضوى توسط انجمن هيپ AAOS جهت حضور در برنامه 2018 Rothman-Ranawat Traveling Fellows

استاد گرانقدر


جناب آقاى دكتر سيد محمد جواد مرتضوى

تبريكات صميمانه شركت اركان درمان بابت انتخاب شايسته جنابعالي توسط انجمن هيپ AAOS جهت حضور در برنامه 2018 Rothman-Ranawat Traveling Fellows
را پذيرا باشيد.
حضور ارزشمندتان در بين چهار جراح منتخب و برجسته دنيا كه سالانه توسط
اين انجمن انتخاب ميگردند باعث افتخار جامعه ارتوپدى ايران ميباشد.
با آرزوى موفقيت روز افزون و درخشش هر چه بيشتر شما در عرصه هاى بين المللى

 

اركان درمان