تعویض مفصل زانو
تعویض مفصل زانو

طبق تحقیقات بالینی انجام شده در طی 17 سال میزان رضایت بیماران از جراحی تعویض مفصل زانو با سیستم Evolution بیش از %95 و میزان بقا و پایداری پروتز بیش از %98.8 بوده است.

ARKANDARMAN

نمایندگی های ارکان درمان